javno osvetljenje
  Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење" Јагодина    
 
 
 
direkcija program propisi izvestaji kontakt  
 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ, ЈАГОДИНА

ул. Браће Дирак 46
35000 Јагодина

тел:+381 35 251 582
251 588
факс:+381 35 251 581

 
 

На седници Скупштине града Јагодина одржаној 29.11.2016. године усвојена је Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина. Овом Одлуком врши се усклађивање са Законом о јавним предузећима и Законом о буџетском систему, мења се Оснивачки акт Јавног предузећа Дирекција за изградњу Јагодина и правни следбеник постаје Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина.

Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина је регистрованo код Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем BD 99930/2016 дана 15.12.2016.године.

Предузеће је основано ради трајног обављања делатности од општег интереса и од значаја и за потребе града Јагодине, а посебно:

 • обезбеђивања јавног осветљења,
 • уређивања грађевинског земљишта,
 • управљање јавним путевима (општински путеви и улице) и управљање некатегорисаним путевима,
 • обезбеђивања и обављања стручног надзора на одржавању зелених површина које су у општој употреби,
 • обављања послова саобраћаја на територији града Јагодине у складу са посебном одлуком Скупштине града,
 • управљања заштићеним подручјима и природним добрима у складу са посебном одлуком Скупштине града,
 • обављања административно стручних послова Фонда солидарне стамбене изградње,
 • стицања добити.

 

Претежна делатност предузећа је - Постављање електричних инсталација (43.21).

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

 • 41.10 Разрада грађевниских пројеката
 • 42.11 Изградња путева и аутопутева
 • 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина
 • 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
 • 71.11 Архитектонска делатност
 • 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
 • 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
 • 82.19 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом, а које су утврђене Статутом на који је оснивач дао сагласност.

 

vrh strane врх странепочетак
 
 

© copyright Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење", Јагодина, 2018.