javno osvetljenje
  Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење" Јагодина    
 
 
 
pocetak propisi izvestaji kontakt  
 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ, ЈАГОДИНА

ул. Браће Дирак 46
35000 Јагодина

тел:+381 35 251 582
251 588
факс:+381 35 251 581

 
  На основу чл. 34. Статута Јавног предузећа „ Уређење и јавно осветљење“ Јагодина, Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Уређење и Јавно осветљење„Јагодина, бр. 110-1/2016-01 од 01.12.2016. године, 110-1/216-1 од 24.10.2019 године, 110-1/2016-01 од 16.02.2022. године и 110-1/2016-01 од 15.03.2023. године и чл. 4. Одлуке о уређивању поступка запошљавања број 11-4/2019-01 од 26.11.2019. године, в.д. директора Јавног предузећа  „Уређење и јавно осветљење“ Јагодина, доноси следећу:

О Д Л У К У

о потреби заснивања радног односа са једним извршиоцем на неодређено време, на пословима главног инжењера надзора, изградње и одржавања објеката нискоградње, високоградње и хидротехнике са извођачком и пројектанском лиценцом- дип.грађ.инж.


КАНДИДАТ МОРА ДА ИСПУЊАВА СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ

  • Висока школска спрема- високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, грађевинске струке, односно високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године обима 240 ЕСПБ бодова.

  • Грађевински смер

  • Три године радног искуства у степену стручности,

  • Поседовање лиценце бр. 412 и 312 и лиценце бр.314 и 414.

 

Општи услови за пријем кандидата у радни однос:
- да је пунолетан држављанин Републике Србије;
- да има прописано образовање;
- да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

Место рада: у просторијама послодавца,у ул.Браће Дирак бр. 46, односно на другом месту по налогу послодавца.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Пријава на конкурс садржи:

  • име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу,

  • податке о образовању, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Кандидат је у обавези да уз пријаву на конкурс, као доказ о испуњености општих и посебних услова, достави следећу документацију:
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал уверења о држављанству ( не старије од 6 месеци);
-оригинал или оверене фотокопије лиценце;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- уверење Министарства унутрашњих послова - Полицијске управе да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( издато након објављивања овог конкурса);
-  доказ о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на неодређено време.

Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у листу недељник „Нови пут“ (12. јула 2023. године) и објављивања на интернет страници предузећа www.direkcija-ja.co.rs.
 Лице задужено за давање информација о конкурсу: в.д. директора Боба Томић, телефон 035/251-588.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Јавно предузеће „Уређење и јавно осветљење“ Јагодина, Браће Дирак бр. 46, са назнаком „За конкурс, за радно место главног инжењера надзора, изградње и одржавања објеката нискоградње, високоградње и хидротехнике“.

 

vrh strane врх стране 
 

© copyright Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење", Јагодина, 2018.