javno osvetljenje
  Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење" Јагодина    
 
 
 
direkcija istorijat propisi izvestaji kontakt  
 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ, ЈАГОДИНА

ул. Браће Дирак 46
35000 Јагодина

тел:+381 35 251 582
251 588
факс:+381 35 251 581

 
 

Законски оквири који уређују пословање предузећа

Правни основ за израду Програма пословања за календарску - пословну 2018. годину, односно за планирање и трошење јавних прихода садржан је у следећем:

- Закон о јавним предузећима,

 

- Закон о планирању и изградњи,

 

- Закон о озакоњењу објеката,

 

- Закон о јавним путевима,

 

- Закон о јавној својини,

 
- Закон о буџетском систему,  
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији,  
- Закон о комуналним делатностима,  
- Закон о привредним друштвима,  
- Закон о локалној самоуправи,  
- Закон о финансирању локалних самоуправа,  
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,  
- Закон о раду,  
- Закон о јавним набавкама,  
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима,  
- Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина,
- Одлука о Буџету Града Јагодина за 2017. годину,  
- Одлука о измени и допуни одлуке о буџету Града Јагодина за 2017. годину,  
- Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину,  
- Закључак Владе Републике Србије, бр.023-10241/2017 од 26.10.2017. године.  

 

Општи акти предузећа су:

- Статут,
- Правилник о раду,  
- Пословник о раду Надзорног одбора,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,  
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,  
- Акт о процени ризика,  
- Правилник о архивском и канцеларијском пословању,  
- Правилник заштити од пожара,  
- Правилник о употреби службених аутомобила,  
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Ценовник услуга
- Сепарат о техничким условима изградње - саобраћајна инфраструктура (НАЦРТ)

 

 

vrh strane врх странерегулатива
 
 

© copyright Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење", Јагодина, 2018.